TREBALLS FORESTALS DEL BERGUEDÀ S.L. (Olvan)

L'empresa els pot oferir tot tipus de treballs silvícoles i forestals:
Linies de defensa contra incendis / Plantacions i preparació del terreny / Selecció de tanys i aclarides manuals / Netejes forestals amb trituració / Linies eléctriques / Tallades de millora amb aprofitament forestal / Podes / Trituració amb molí / Eliminació de restes vegetals/ Serveis tècnics

La empresa os ofrece todo tipo de trabajos silvícolas y forestales:
Líneas de defensa contra incendios / Plantaciones y preparación del terreno / Selección de retoños y aclaraciones manuales / Limpiezas forestales con trituración /
Líneas eléctricas / Cortes de mejora con aprovechamiento forestal / Podas / Trituración con molino / Criminal records técnicos

Ctra. Olvan s/n - 08611 Olvan - CIF. B 62 394 382
Tel. 93 822 86 00 - Mòbil. 699 970 751
e-mail: tforestals@tforestals.com

privacitat de dades / privacidad de datos

 


 


 
           


 
www.tforestals.com